Algemene voorwaarden voor Ondernemer voor de klas

Let op! Inschrijven kan tot en met vrijdag 5 januari 2018!

Algemene voorwaarden Ondernemer voor de klas/ Bezoekers

 1. Definities 
  1.1. “Organisatie”: Ondernemer voor de klas is belast met de organisatie van het Evenement.
  1.2. “Evenement”: iedere door de Organisatie georganiseerde activiteit waaronder muziekfeesten, netwerkborrels en andere activiteiten zijn alles in de breedste zin van het woord.
  1.3. “Bezoeker”: iedere (rechts)persoon die op een geldige wijze een toegangsbewijs heeft gekocht of gekregen voor een door de Organisatie georganiseerd Evenement en iedere persoon die zich met een geldig toegangsbewijs toegang wenst te verschaffen tot een Evenement.
  1.4. “Terrein”: alle gebouwen, (al dan niet overdekte) ruimten, velden, pleinen, etc. die deel uitmaken van het gebied waar het Evenement plaatsvindt, waaronder tevens begrepen de parkeerplaatsen en aanlooproutes.

  2. Toepasselijkheid
  2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding en iedere overeenkomst die betrekking heeft op door de Organisatie te leveren diensten of producten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
  2.2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing gedurende het Evenement en op alle (nadere) overeenkomsten die de Bezoeker sluit met de Organisatie.
  2.3. Deze algemene voorwaarden zijn tevens raadpleegbaar (en op te slaan) via de website van het Evenement en liggen ter inzage bij de entree van het Evenement.
  2.4. Voor een Evenement kunnen huisregels gelden. De huisregels zijn raadpleegbaar via de website van het betreffende Evenement en de Organisatie en liggen ter inzage bij de entree van het Evenement. De Bezoeker verklaart zich hierbij uitdrukkelijk met die huisregels akkoord en verklaart tevens zich conform die huisregels te zullen gedragen.

  3. Toegang tot het Evenement
  3.1. De Organisatie kan besluiten om Bezoekers te voorzien van een zaak (zoals een naambadge), waardoor eenvoudig zichtbaar is of en waartoe de betreffende Bezoeker toegang heeft, hierna te noemen “ID-middel”. De Bezoeker verklaart uitdrukkelijk daaraan zijn medewerking te zullen verlenen. De Bezoeker dient het ID-middel te allen tijde gedurende het Evenement en op het Terrein op de aangegeven wijze bij zich te dragen, en mag een eventuele verzegeling niet verbreken. Bij het verbreken van die verzegeling en/of verlies, verliest het ID-middel haar geldigheid en kan de Bezoeker verwijderd worden van het Terrein en de verdere toegang worden ontzegd.
  3.2. De Bezoeker zal bij het bezoeken van het Terrein de aanwijzingen van de daar aanwezige medewerkers van de Organisatie of andere bevoegde instanties stipt opvolgen.
  3.3. Bij of voor het betreden van het Terrein, op het Terrein en tevens tijdens het Evenement kan de Bezoeker worden gevisiteerd. De Bezoeker stemt uitdrukkelijk in met die mogelijke visitatie. Indien de Bezoeker daaraan geen medewerking zou verlenen, wordt aan de Bezoeker de toegang tot het Terrein ontzegd.
  3.4. De Bezoeker dient om toegang te verkrijgen tot het Evenement en/of het Terrein in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), dat op verzoek moet worden getoond.
  3.5. Toegang tot het Evenement is mogelijk vanaf de openingstijd tot de sluitingstijd. Beide tijden staan vermeld op het toegangsbewijs en/of op de website van het Evenement. De sluitingstijd is niet noodzakelijkerwijs ook de eindtijd van het Evenement.
  3.6. Mede in verband met de veiligheid is het na binnenkomst niet mogelijk om het Terrein tijdelijk te verlaten, tenzij de Organisatie daarmee uitdrukkelijk zou instemmen.
  3.7. De volgende zaken zijn niet toegestaan op het Terrein, tenzij anders is vermeld in de huisregels van het betreffende Evenement:
  − meegebracht eten & drinken;
  − meegebrachte voedingssupplementen & eiwitten (proteïne);
  − glaswerk, scherpe voorwerpen, paraplu’s, (vuur-)wapens, laserpennen;
  − verdovende middelen (drugs);
  − constructietenten;
  − huisdieren;
  − vloeistoffen zoals (spuitbussen met) deodorant, aanstekergas en parfum;
  − geluidsinstallaties, generatoren/aggregaten, BBQ’s, fornuizen, koelkasten, tapinstallaties, grote voorwerpen (zoals bankstellen), confetti/partyploppers;
  − kleding met discriminerende (zoals nationalistische en/of racistische), beledigende en/of bedreigende tekens of uitingen en tevens kleding met -tekens of clubuitingen (zoals voetbalshirts);
  − professionele foto-, film- en andere opnameapparatuur.
  3.8. Het is slechts toegestaan om medicijnen mee naar het Evenement te nemen, indien:
  − de medicijnen nog in de originele en afgesloten verpakking zitten; en
  − zijn voorzien van de originele bijsluiter; en
  − aangetoond kan worden waarom deze medicijnen gebruikt worden.
  Indien niet aan voornoemde voorwaarden wordt voldaan -of de Organisatie andere gronden heeft om te twijfelen aan de getoonde middelen/medicijnen- dan is de Organisatie bevoegd om de medicijnen in te nemen, zonder dat de Organisatie gehouden is tot het vergoeden van de (waarde van die) medicijnen, en deze in de daarvoor bestemde bak te deponeren.
  3.9. De Organisatie kan aangetroffen voorwerpen als bedoeld in artikel 5.7 in beslag (laten) nemen. Legale zaken -die tevens waardevol zijn – kunnen na betaling van een door de Organisatie te bepalen vergoeding na afloop van het Evenement worden opgehaald. Illegale zaken zullen aan de politie worden overhandigd. Bij het aantreffen van illegale zaken kan de Organisatie aan de Bezoeker de toegang tot het Evenement weigeren.

  4. Overige bepalingen
  4.1. Op het Terrein zijn toiletvoorzieningen aanwezig. Deze zijn gratis toegankelijk, tenzij anders vermeld. De Bezoeker is verplicht die voorzieningen te gebruiken. Poepen of plassen op andere plaatsen dan in de toiletvoorzieningen, is ten strengste verboden.
  4.2. Roken is verboden in alle binnenlocaties/overdekte locaties op het Terrein.
  4.3. Het gooien van drank of het gooien van voorwerpen is verboden.
  4.4. Het is verboden eigendommen van de Organisatie mee te nemen. Het wegnemen van eigendommen van de Organisatie wordt beschouwd als diefstal. Hiervan wordt aangifte gedaan bij de politie.
  4.5. Het is de Bezoeker verboden om zich op een zodanige wijze te gedragen dat de orde op het Evenement wordt verstoord.
  4.6. In geval van vernieling van eigendommen van de Organisatie of van derden op of rondom het Terrein, wordt aangifte gedaan bij de politie.

  5. Media en media apparatuur
  5.1. Tijdens het Evenement kunnen foto- en filmopnames gemaakt worden in opdracht van (of met een accreditatie van) de Organisatie. De Bezoeker gaat er expliciet mee akkoord dat op en om het Terrein beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt van bezoekers (en dus ook mogelijk van de Bezoeker) van het Evenement en dat deze worden verspreid cq geëxploiteerd via alle mogelijke mediavormen.
  5.2. Het is de Bezoeker toegestaan om tijdens het Evenement fotoapparatuur bedoeld voor consumenten mee op het Terrein te nemen en hier gebruik van te maken. Onder fotoapparatuur bedoeld voor consumenten wordt verstaan: digitale compactcamera’s (met een normale en vaste lens), telefoons met fotocamera en wegwerptoestellen. Het is niet toegestaan om professionele fotoapparatuur of accessoires (zoals een (uitschuifbaar) statief; waaronder bijvoorbeeld ook wordt verstaan een GoPro Telescoping Pole) mee te nemen. Ook het meenemen van een filmcamera is niet toegestaan. Of sprake is van de in dit artikel bedoelde niet toegestane apparatuur, is uitsluitend ter beoordeling van de Organisatie. Als u twijfelt of de fotoapparatuur die u wilt meenemen is toegestaan, neem dan voorafgaand aan het Evenement per e-mail contact op de Organisatie.
  5.3. Ingeval van gebruik door een Bezoeker van de in artikel 8.2 genoemde en niet-toegestane apparatuur op het Terrein, is de Organisatie bevoegd:
  a) de apparatuur tijdelijk in bewaring te nemen, tot (naar de keuze van de Organisatie):
 2. het Evenement is afgelopen; of
 3. door de Bezoeker is aangetoond dat alle opnamen en mogelijke kopieën daarvan zijn gewist; of
 4. een nader te bepalen moment indien de Organisatie daar redelijke gronden voor heeft;
  b) de Bezoeker die in strijd met artikel 8.2 handelt, te verwijderen van het Terrein zonder dat de organisatie gehouden is tot restitutie van het entreegeld.
  5.4. Professionele (pers)fotografen en/of personen die uit commerciële motieven foto- of filmopnamen van een Evenement willen maken, dienen in het bezit te zijn van een geldige accreditatie van de Organisatie.
  5.5. Nadruk van en/of overname uit het programma(-boekje), posters, andere drukwerken en/of digitale uitingen van de Organisatie of het Evenement is zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Organisatie verboden.
  5.6. De Organisatie is bevoegd om te inspecteren of in strijd met voornoemde artikelen is gehandeld en is tevens bevoegd mogelijk registraties in te beslag te nemen en/ of te vernietigen.

  6 Overmacht
  6.1. In geval van overmacht heeft de Organisatie het recht het Evenement te annuleren of te organiseren op een andere datum.
  6.2. Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt mede verstaan, alle onvoorziene omstandigheden die buiten schuld of toedoen van de Organisatie zijn ontstaan zoals; het afzeggen door artiest(en), brand, staking, slechte weersomstandigheden, etc.

  7. Aansprakelijkheid
  7.1. De Bezoeker is consument: De aansprakelijkheid van de Organisatie is beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het aan de Bezoeker te betalen bedrag nimmer meer zal bedragen dan het bedrag dat de verzekeraar van de Organisatie in het betreffende geval uitkeert. Voor indirecte schade, waaronder tevens begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade wegens bedrijfsstagnatie is de Organisatie nimmer aansprakelijk.
  7.2. De Bezoeker is een (rechts)persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf: de Organisatie is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de Bezoeker lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden van Ondernemer voor de klas. De aansprakelijkheid is in dit geval beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar van de Organisatie in het betreffende geval uitkeert.
  7.3. Het betreden van het Terrein en het bezoeken van het Evenement geschiedt geheel op eigen risico. De garderobe voor het opbergen van waardevolle spullen zijn -al dan niet tegen vergoeding- op het Terrein beschikbaar, tenzij anders aangegeven. Het gebruik van de garderobe is geheel op eigen risico. De Organisatie is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies of diefstal van bezittingen van de Bezoeker.
  7.4. Wijzigingen of afwijkingen in het programma die plaatsvinden na aankoop van het Toegangsbewijs geven geen recht op ongedaanmaking van de aankoop (door bijvoorbeeld ontbinding of vernietiging) en dus evenmin op (gedeeltelijke) restitutie van het aankoopbedrag.
  7.5. De Organisatie is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop gastspreker / workshop invulling geven aan hun bijdrage aan het Evenement.
  8. Ontbinding
  8.1. De Organisatie heeft altijd het recht om de overeenkomst met de Bezoeker geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Ontbinding betekent in dit geval dat de toegang, eveneens als de naambadge, worden afgenomen.
  8.2. Indien de Bezoeker in strijd handelt met de overeenkomst (waaronder deze algemene voorwaarden), kan hij onder meer verwijderd worden van het Terrein en de verdere toegang worden ontzegd. Daarnaast is de Bezoeker aansprakelijk voor alle uit zijn handelen voortvloeiende schade. Het door de Bezoeker aan de Organisatie te vergoeden bedrag bedraagt minimaal €150,00, ook indien de daadwerkelijk door de Organisatie geleden schade lager zou zijn.

  9. Persoonsgegevens en privacy
  9.1. De Organisatie verwerkt persoonsgegevens van Bezoekers en van Bezoekers van haar websites in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

  10. Registratie Evenement door of namens de Organisatie
  10.1. Het is de Organisatie toegestaan om beeld en geluidsopnamen te (doen) maken van het Evenement en de Bezoeker en de overige bezoekers. Door het bezoeken van het evenement gaat de Bezoeker hier uitdrukkelijk mee akkoord. De Organisatie is gerechtigd deze beeld- en/of geluidsopnamen te exploiteren en/of te verveelvoudigen en/of openbaar te (doen) maken in welke vorm en op welke wijze dan ook, in de breedste zin des woords. Door betreding van het Evenement verleent de Bezoeker onvoorwaardelijke toestemming tot het maken van voornoemde opnamen inclusief de bewerking, de openbaarmaking en de exploitatie daarvan, zonder dat de Organisatie enige vergoeding aan de Bezoeker verschuldigd is.
  10.2.Voor zover Bezoeker enig recht(waaronder naburig- en/of auteurs- en/of portretrecht) toekomst met betrekking tot voornoemde opnamen, dan draagt Bezoekers deze rechten hierbij bij voorbaat en zonder enige beperking over aan de Organisatie en doet de Bezoeker hierbij onherroepelijk afstand van zijn/haar persoonlijkheidsrechten, althans zal de Bezoeker daar geen beroep op doen. Mocht deze overdracht bij voorbaat niet rechtsgeldig zijn, dan is de Bezoeker verplicht om op eerste verzoek van de Organisatie de schriftelijke benodigde toestemming te verlenen en/of een overdrachtsakte te ondertekenen waarin voornoemde rechten alsnog aan de Organisatie en/of aan een aan haar gelieerde vennootschap worden overgedragen.

  11. Slotbepalingen
  11.1. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  11.2. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in het Nederlands en vertaald in het Engels. In geval van enige inconsistentie tussen de Nederlandse versie en de Engelse vertaling, is uitsluitend de Nederlandse versie bindend.
  11.3. De Rechtbank te Nijmegen is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen die direct of indirect betrekking hebben op enige overeenkomst of rechtshandeling waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
  11.4.Voor zover de in deze voorwaarden aangewezen rechter, ingeval van een overeenkomst met een Bezoeker zijnde consument, niet relatief bevoegd is, dan is de Bezoeker gerechtigd om binnen één maand nadat de Organisatie zich schriftelijk op dit artikel heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet relatief bevoegde rechter.
  11.5. De Bezoeker kan voor geschillen met de Organisatie eveneens terecht op het ‘Online Dispute Resolution platform’ van de Europese Commissie http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Contact: Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze algemene voorwaarden dan kunt u contact opnemen via info@ondernemervoordeklas.nl